ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ (ಆರ್.ಟಿ.ಐ.)

2016-2017

2016-2017-RTI-4 (1) (A)
2016-2017-RTI-4 (1) (B)

2015-2016

2015-2016-RTI-4 (1) (A)
2015-2016-RTI-4 (1) (B)

2014-2015

2014-2015-RTI-4 (1) (A)
2014-2015-RTI-4 (1) (B)

2013-2014

2013-2014-RTI-4 (1) (A)
2013-2014-RTI-4 (1) (B)

2010-2013

2010-2013-RTI - 4 (I) (A)
2010-2013-RTI - 4 (I) (B)

2000-2009

2009-2010-RTI - 4 (I) (A)
2009-2010-RTI - 4 (I) (B)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

Aಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ