ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ : ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಮನವಿ/ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ (ಅನುಬಂಧ-01 ರಿಂದ 04ರ ವರೆಗೆ)

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ : ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಮನವಿ/ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಡುಗೆಯವರ (ಪುರುಷ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ : ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಮನವಿ/ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಡುಗೆಯವರ (ಮಹಿಳೆ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ : ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಮನವಿ/ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಡುಗೆಯವರ (ಮಹಿಳೆ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ : ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಮನವಿ/ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು (ಮಹಿಳೆ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ: ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಅನುಬಂಧ 5 & 6)

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ: ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ - ಅಡುಗೆಯವರ (ಪುರುಷ) ಕರಡು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ: ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ - ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು (ಮಹಿಳೆ) ಕರಡು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ:10.05.2022ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆಯವರು, ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆಯವರು(ಪುರುಷ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆಯವರ(ಮಹಿಳೆ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು (ಪುರುಷ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು (ಮಹಿಳೆ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರರು (ಮಹಿಳೆ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು