ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಅಮ್ಮನಲ್ಲೂರು ಜನಘಟ್ಟ ಸೂಲೂರು
ಅರಾಭಿಕೋತ್ತನೂರು ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಸುಗಟೂರು
ಅರಹಳ್ಳಿ ಕುರುಗಲ್ ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ
ಬೆಗ್ಲಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲ್‌ನೂರು ತೊಟ್ಲಿ
ಬೆಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಉರಿಗಿಲಿ
ಬೆಳ್ಳೂರು ಮದ್ದೇರಿ ವಡಗೂರು
ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಮಣಿಗಟ್ಟ ವೇಮಗಲ್
ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ವಕ್ಕಲೇರಿ
ದೊಡ್ಡಹಸಾಳ ಮುದವಾಡಿ  
ಹರಟಿ ಮುದುವತ್ತಿ  
ಹೋಳೂರು ನರಸಾಪುರ  
ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸೀತಿ  
ಹುತ್ತೂರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ  
ಇತರಸನಹಳ್ಳಿ ಶಾಪೂರ  

 

ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಹಸಾಂಡಹಳ್ಳಿ ನೊಸಗೆರೆ
ಅರಳೇರಿ ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ನೂಟವೆ
ಬಾಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹುಲಿಮಂಗಲ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ
ಬನಹಳ್ಳಿ ಹುಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೇಹಳ್ಳಿ
ಚಿಕ್ಕಕುಂತೂರು ಜಯಮಂಗಲ ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ
ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಟೇಕಲ್
ಚೋಕಂದಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತೊರ್ನಹಳ್ಳಿ
ಡಿ.ಎನ್. ದೊಡ್ಡಿ ಕುಡಿಯನೂರು ತ್ಯಣಸಿ
ದಿನ್ನೆಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಕೂರು  
ದೊಡ್ಡಶಿವಾರ ಮಾಸ್ತಿ  

 

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಆಲಂಬಡಿ ಜೊತೇನಹಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಕೂರು ಮಾವಹಳ್ಳಿ
ಬಲಮಂದೆ ಹುನ್ಕುಂದ ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ್ಕೂರು
ಬೇತಮಂಗಲ ಐನೋರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪಾರಂಡಹಳ್ಲಿ
ಬೂದಿಕೋಟೆ ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ರಾಮಸಾಗರ
ಚಿಕ್ಕಅಂಕಂಡಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಸೂಲಿಕುಂಟೆ
ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ
ದೋಣಿಮಡಗು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ
ದೊಡ್ಡವಲಗಮಾದಿ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ
ದೊಡ್ಡೂರುಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆಸರನಹಳ್ಳಿ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
ಘಟ್ಟಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಗಸಂದ್ರ
ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲಿ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಯಳೇಸಂದ್ರ
ಗುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾಗೊಂದಿ  
ಹುಲಿಬೆಲೆ ಮಾರಿಕುಪ್ಪ  

 

ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಆವನಿ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಯಲೂರು
ಅಗರ ಹೆಬ್ಬಣಿ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ
ಅಲಂಗೂರು ಕಪ್ಪಲಮಡಗು ಉತ್ತನೂರು
ಅಂಬಿಕಲ್ಲು ಕುರುಡಮಲೆ  
ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ  
ಬಲ್ಲ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ  
ಬೈರಕೂರು ಮುದಿಗೆರೆ  
ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ ಮುಡಿಯನೂರು  
ಧೂಲಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟೂರು  
ಎಮ್ಮೆನತ್ತ ನಂಗಲಿ  
ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚಗುಂಟ್ಲಹಳ್ಳಿ  
ಗುಮ್ಮಕಲ್ಲು ರಾಜೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ  
ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೊನ್ನವಾಡಿ  

 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಅಡ್ಡಗಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರ ತಾಡಿಗೋಳ್
ಅರಿಕುಂಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಯಲ್ದೂರು
ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ಚಲ್ಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುದಿಮಡಗು  
ದಳಸನೂರು ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ  
ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ  
ಹೊದಲಿ ನೆಲವಂಕಿ  
ಜೆ.ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪುಲಗೂರುಕೋಟ  
ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಲಪಾಡು  
ಕೊಳತ್ತೂರ್ ರೋಣೂರು  
ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ