ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ / ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕಟಣೆ.

ದಿನಾಂಕ:31.12.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.
ದಿನಾಂಕ:31.12.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರೇಡ್-I‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.
ದಿನಾಂಕ:31.12.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರೇಡ್-II‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.
ಗ್ರೇಡ್-II‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:31.12.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.
ಗ್ರೇಡ್-I‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:31.12.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.
ದ್ವಿ.ದ.ಲೆ.ಸ ವೃಂದದ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:31.12.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.
ಕರವಸೂಲಿಗಾರರ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:31.10.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.
ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ / ಕ್ಲರ್ಕ್ / ಟೈಪಿಸ್ಟ್ / ಕ್ಲರ್ಕ್-ಕಂ-ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 31.10.2021 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.
ದಿನಾಂಕ:31.12.2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್- 1 ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ದಿನಾಂಕ:31.12.2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್- 2 ಮತ್ತು ದ್ವಿದಲೆಸ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 31.12.2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್- I ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 31.12.2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್- II ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 31.12.2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-2 ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಕರವಸೂಲಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿ 2014 ಕನ್ನಡ English