ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ (ಆರ್.ಟಿ.ಐ.)

2019-2020

2019-2020 - ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಎ)
2019-2020 - ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಬಿ)

2018-2019

2018-2019 - ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಎ)
2018-2019 - ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಬಿ)

2017-2018

2017-2018-ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಎ)
2017-2018-ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಬಿ)

2016-2017

2016-2017-ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಎ)
2016-2017-ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಬಿ)

2015-2016

2015-2016-ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಎ)
2015-2016-ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಬಿ)

2014-2015

2014-2015-ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಎ)
2014-2015-ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಬಿ)

2013-2014

2013-2014-ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಎ)
2013-2014-ಆರ್.ಟಿ.ಐ-4 (1) (ಬಿ)

2010-2013

2010-2013-ಆರ್.ಟಿ.ಐ - 4 (1) (ಎ)
2010-2013-ಆರ್.ಟಿ.ಐ - 4 (1) (ಬಿ)

2000-2009

2009-2010-ಆರ್.ಟಿ.ಐ - 4 (1) (ಎ)
2009-2010-ಆರ್.ಟಿ.ಐ - 4 (1) (ಬಿ)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ

ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ