ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ: -
1) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ;
2) ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ;
3) ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ;
4) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ;
5) ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಿತಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

ಉಪಾಧ್ಯಾಕ್ಷರು ಎಕ್ಸ್ ಆಫಿಸಿಯೋ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಬೇಕು.
ಈ ಸಮಿತಿಯು ಸಂವಹನ, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ, ಗ್ರಾಮ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಉಳಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾಸು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ

ಅಧ್ಯಾಯವು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಆಫಿಸಿಯೊ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಬೇಕು.
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
(i) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಬಜೆಟ್‌ನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಗಳು, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ರಶೀದಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಪರಿಗಣನೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಳು.
(ii) ಯೋಜನೆಯ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಹಂಚಿಕೆ, ಅಡ್ಡ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಯಮಿತ ವಿಮರ್ಶೆ, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ

ಈ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅವರ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಿತಿಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ : -
(i) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಚಾರ;
(ii) ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು;
(iii) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸುಧಾರಣೆ;
(iv) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಇತರ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ

ಈ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅವರ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: -
(i) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿ;
(ii) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ;
(iii) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ;
(iv) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಯಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ;
(v) ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು.

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಿತಿ

ಈ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅವರ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: -
(i) ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಸಹಕಾರ, ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಬಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ;
(ii) ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕಾಟೇಜ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು;
(iii) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉತ್ತೇಜನ.